Thành viên ban lãnh đạo và đội kỹ thuật tham gia triển lãm năng lượng tương lai tại TP. Hồ Chí Minh